Publikacja

Regulamin konkursu „Konkurs z produktami marki SEKO na Instagramie” - Smyk w kuchni

13 grudnia 2018
 1. Organizatorem Konkursu „Konkurs z produktami marki SEKO na Instagramie” zwanego dalej „Konkursem”, jest Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Nowoursynowskiej 101E, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 9512236147 zwana dalej „Organizatorem”. Organizator, Działaj na zlecenie SEKO Sp. Z.o.o. siedzibą w Chojnicach, 89-620 Chojnice, ul. Zakładowa 3., Zwaną dalej również „Fundatorem nagród” oraz „Administratorem danych osobowych”
 2. SEKO Sp. Z.o.o jest przyrzekającą nagrody w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r., poz. 380).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Celem Konkursu jest promocja marki SEKO należącej do SEKO Sp. Z.o.o. z siedzibą w Chojnicach, 89-620 Chojnice, ul. Zakładowa 3.
 5. Konkurs prowadzony jest w dniach określonych w zadaniu konkursowym na profilu Smyk w kuchni dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/smyk_w_kuchni_blog/?hl=pl
 6. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która posiada swój aktywny profil w serwisie instagram.com.
 7. Zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe jest rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnik umieści odpowiedzi na zadanie konkursowe na profilu na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 9. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, SEKO Sp. Z.o.o., z siedzibą w Chojnicach, 89-620 Chojnice, ul. Zakładowa 3, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 10. Uczestnik może posługiwać się w Konkursie tylko jednym, posiadanym profilem w serwisie Instagram.com.
 11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., , poz. 612, z późn. zm.).
 • 1. Przebieg konkursu
 1. Zadanie konkursowe („Zgłoszenie konkursowe”) polega na umieszczeniu na stronie https://www.instagram.com/smyk_w_kuchni_blog/?hl=pl w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na zadanie konkursowe: „jakie śledzie znajdują sie na Twoim wigilijnym stole.”. oraz na polubieniu profilu sekonafalismaku na Instagramie.
 2. Dodawanie Zgłoszeń konkursowych odbywa się we wskazanym terminie od 14.12.2018. do 21.12.2018 r. do godz. 23.59.
 3. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez serwis instagram.com.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość zgłoszeń konkursowych.
 5. Uczestnik powinien być autorem zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.
 6. Przesyłając zgłoszenie konkursowe do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem na następujących polach eksploatacji: sam produkt, prasa, Internet, materiały post, ATL, BTL. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 7. W przypadku, kiedy zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich Uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę na publikację ich wizerunku w związku z niniejszym Konkursem, a także zapewnienie tych osób odebrane na piśmie, że zapoznały się z zasadami niniejszego Konkursu oraz treścią Regulaminu, oraz że je akceptują.
 8. Zgłoszenia konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów profiluhttps://www.instagram.com/smyk_w_kuchni_blog/?hl=pl/

 

 • 2. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
 1. Ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w § 2 pkt. 2 Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.
 2. Po zakończeniu Konkursu spośród zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników, jury złożone z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”) wybierze 10 najlepszych Zgłoszeń konkursowych, które w ocenie Jury są najbardziej interesujące, inspirujące i kreatywne. Uczestnicy, którzy dodali najlepsze Zgłoszenia konkursowe, wybrane przez Jury, otrzymają nagrody (dalej „Laureaci”).
 3. Laureaci wyrażają zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach.
 4. Wyniki narady Jury wraz z nazwiskami Laureatów zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na profilu https://www.instagram.com/smyk_w_kuchni_blog/?hl=pl.
 5. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Uczestnika adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na koszt Fundatora Nagród.
 6. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów do 5 dni od zakończenia zbierania pełnych danych niezbędnych do wysyłki.
 7. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 8. 8. SEKO Sp. Z.o.o jest jednocześnie wydającym nagrody.
 9. Nagrodą główną w konkursie, dla 10 autorów zwycięskich odpowiedzi jest zestaw, składający się z Fartuszka marki SEKO, książki pt. ”Śledź na widelcu” oraz produktów:
 10. SEKO Śledzik na okrągło sweet chilli 200g;  
 11. SEKO Ryba po grecku 500 g ; 
 12. SEKO Filety śledziowe solone a'la Matjas 250 g;   
 13. SEKO Śledzik na okrągło z brzoskwinią i żurawiną 200 g;
 14. SEKO Beczka śledzi Filety z suszonymi pomidorami 550 g; 
 15. SEKO Śledzik na okrągło solony z kolorowym pieprzem 200 g;

 wartość nagrody głównej to 69,11 PLN. Każdy Laureat otrzyma również nagrodę pieniężną przeznaczoną na poczet podatku dochodowego w wysokości 8,00 PLN.

 1. Uczestnik Konkursu ma prawo do jednej Nagrody (Zestaw SEKO + dodatkowa nagroda pieniężna).
 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 3. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.
 4. Organizator może przyznać mniej Nagród, niż maksymalna liczba Nagród określona powyżej, jeżeli Jury uzna, że mniejsza liczba zgłoszeń konkursowych zasługuje na Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody, jeśli żadne ze zgłoszeń konkursowych nie będzie spełniać wymogów Jury do przyznania Nagrody.
 5. W przypadku niepodania przez Laureatów pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, osoby wskazane powyżej tracą prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 • 3. Procedura reklamacyjna
 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora Synertime, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Nowoursynowskiej 101E, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
 2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

 

 • 4. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest SEKO Sp. Z.o.o. siedzibą w Chojnicach, 89-620 Chojnice, ul. Zakładowa 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 2. Zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone Organizatorowi na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłką nagród, sprawozdawczością finansową oraz publikacją Laureatów.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wysyłki Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profilu https://www.instagram.com/smyk_w_kuchni_blog/?hl=pl
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Instagram.
 4. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.
 5. Serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.synertime.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

***

Synertime (www.synertime.pl) to warszawska agencja public relations, w której szczególny nacisk kładzie się na synergię strategii i kreatywności, gwarantującą efektywność komunikacji. Firma istnieje od 2007 roku i świadczy usługi we wszystkich obszarach PR. Na jej portfolio składa się ponad 180 projektów zrealizowanych m.in. dla takich marek jak Nestlé Polska S.A., Coca-Cola, Maspex GMW, Sante, Trzymaj Formę, Gaca System, Wawel i wielu innych. Agencja jest wielokrotnym laureatem Złotych Spinaczy – najważniejszej nagrody dla działań public relations w Polsce.


Do pobrania