Publikacja

Regulamin konkursu Lubella „Makaronowe wyzwanie Lubelli i Piotra Ceranowicza na Światowy Dzień Makaronu”

23 października 2015
Regulamin konkursu Lubella „Makaronowe wyzwanie Lubelli i Piotra Ceranowicza na Światowy Dzień Makaronu”

REGULAMIN KONKURSU
„Makaronowe wyzwanie Lubelli i Piotra Ceranowicza na Światowy Dzień Makaronu”


[Organizator]
§ 1.

Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie "Makaronowe inspiracje Lubelli" (dalej: "Konkurs") jest „MGD”- GMW Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach, 34-100, przy ul. Legionów 37, wpisanado Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS nr 0000271001, NIP: 551-17-02-355, REGON 070768005 (zwana dalej: "Organizatorem").

Koordynatorem Konkursu jest agencja Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowoursynowskiej 101e, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291350, NIP 9512236147 zwana dalej „Koordynatorem Konkursu”.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszeń do Konkursu można dokonać od dnia 23 października 2015 r. do dnia 25 października 2013 r.

§ 3. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być:

  a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski; lub

  b) osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski – za zgodą przedstawiciela ustawowego, która spełni warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie jury, pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub Koordynatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a) Prowadzenie bloga kulinarnego w języku polskim;

  b) Wykonanie pracy konkursowej, tj. stworzenie przepisu kulinarnego z wykorzystaniem makaronu marki Lubella, wraz z opisem przygotowania potrawy i jej zdjęciem/zdjęciami przy użyciu wybranych składników z listy przygotowanej przez kucharza Piotra Ceranowicza;

  c) Zamieszczenie przepisu, o którym mowa powyżej, wraz ze zdjęciami i hash tagiem - #lubellainspiruje, uwzględniającym ekspozycję produktów marki Lubella, na blogu kulinarnym prowadzonym przez Uczestnika w terminie określonym w § 2 ust. 2 powyżej.

 4. Spełnienie warunków określonych w ust. 3 powyżej traktowane jest jako Zgłoszenie w Konkursie.

 5. Każdy z Uczestników może stworzyć nieograniczoną liczbę prac konkursowych, ale wyłącznie jeden raz może zostać zwycięzcą.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, w skład której wejdzie m.in. kucharz Piotr Ceranowicz. Kryteria oceny, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to kreatywność i oryginalność w wykonaniu zadania konkursowego. Kryteria wyboru są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków Komisji Konkursowej.

 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2015 r.

 § 6. Nagrody oraz ich wydanie

 1. Nagrodami w Konkursie jest 10 zestawów upominków od Lubelli, o wartości 40 zł. brutto każdy.
 2. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przekazanie adresu do wysłania nagrody w wiadomości e-mail, w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia wygranej od Organizatora.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę konkursu adresu korespondencyjnego do wysłania nagrody.
 4. Nagrody zostaną wysłane do dnia 15 listopada 2015 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej albo kuriera na adres podany przez zwycięzców Konkursu – koszty przesyłki pokrywa Organizator.
 5. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostają do jego dyspozycji.
 6. Przy odbiorze (wydaniu) nagród Uczestnicy są zobowiązani pisemnie potwierdzić odbiór nagrody w Konkursie na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą/wydającą nagrodę.

§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacja powinna być przesłana na adres siedziby Organizatora, w formie pisemnej i zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 9. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora.

§ 10. Odpowiedzialność Organizatora


Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca pobytu, adresu Uczestnika w
czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych w Zgłoszeniu,
uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i wydanie mu nagrody.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.synertime.pl
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie i akceptuje jego treść.

Synertime (www.synertime.pl) to warszawska agencja public relations, w której szczególny nacisk kładzie się na synergię strategii i kreatywności, gwarantującą efektywność komunikacji. Firma istnieje od 2007 roku i świadczy usługi we wszystkich obszarach PR. Na jej portfolio składają się projekty zrealizowane dla takich firm jak Nestlé Polska S.A., Maspex GMW, Sita, Hochland, Wawel SA, EFL, Budimex, Expander, Wienerberger, Yoskine oraz wielu miast i regionów oraz fundacji. Agencja jest laureatem Złotych Spinaczy – najważniejszej nagrody dla działań public relations w Polsce. Projekty Synertime zostały uznane za najlepsze w różnych kategoriach w latach 2008, 2009, a także 2011, kiedy firma otrzymała też wyróżnienia w kategorii event społeczny oraz w kategorii specjalnej – efektywność.


Do pobrania