Publikacja

REGULAMIN KONKURSU „Inspiracje NESCAFÉ Dolce Gusto Genio 2 MINI”

28 lipca 2015
REGULAMIN KONKURSU  „Inspiracje NESCAFÉ Dolce Gusto Genio 2 MINI”

REGULAMIN KONKURSU

„Inspiracje NESCAFÉ Dolce Gusto Genio 2 MINI”

[Organizator]

§ 1.

1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu "Inspiracje NESCAFÉ Dolce Gusto Genio 2 MINI" (dalej: "Konkurs") jest Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowoursynowskiej 101e, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291350, NIP 9512236147 zwana dalej „Organizator”. Konkurs jest organizowany na zlecenie Nestle Polska S. A. w Warszawie, ul. Szturmowa 2, 02 – 678 Warszawa.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Nestle Polska S. A. w Warszawie, ul. Szturmowa 2, 02 – 678 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Udział w Konkursie, w tym podanie danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę ewentualnych nagród. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać od dnia 29 lipca 2015 r. do dnia 19 sierpnia 2015 r.

3. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.synertime.pl/ w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r. poprzez podanie danych laureata (imię, pierwsza litera nazwiska, adres internetowy bloga), na co każdy uczestnik wyraża zgodę przystępując do konkursu.

§ 3.

Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być:

a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski; (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie jury, pracownicy i przedstawiciele Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pracownicy i przedstawiciele Synertime Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) Prowadzenie bloga/profilu na portalach społecznościowych (Facebook lub Instagram) o dowolnej tematyce w języku polskim;

b) Samodzielne wykonanie pracy konkursowej, tj. stworzenie kolażu przedstawiającego, jak uczestnika inspiruje nowy ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto Genio 2 MINI (Kolaż);

c) Zamieszczenie Kolażu na blogu/profilu na portalu społecznościowym (Facebook lub Instagram) prowadzonym przez Uczestnika, nie wcześniej niż 29 lipca 2015 r. wraz z użyciem hashtagów konkursowych: #dolcegustobymini #konkursdolcegusto;

d) Akceptacja niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej

e) Dokonanie zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie”) w terminie od godziny 00:00:00 dnia 29 lipca 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 19 sierpnia 2015 r. (decyduje data i godzina zamieszczenia Zgłoszenia)

4. Prawidłowe Zgłoszenie do Konkursu oznacza zamieszczenie kolażu na blogu/profilu na portalu społecznościowym (Facebook lub Instagram),

a) Krótki opis swojego kolażu;

b) Użycie hashtagów #dolcegustobymini, konkursdolcegusto;

5. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko taką pracę konkursową (Kolaż), co do której posiada pełnię praw autorskich w zakresie, w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Praca ta nie może zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie naruszać ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Uczestnik zgłaszając pracę do Konkursu udziela licencji do pracy Organizatorowi, z prawem udzielenia sublicencji Nestle Polska S. A., w zakresie publikacji pracy przez okres nie dłuższy niż rok na stronie www.dolce- gusto.pl i na w kanałach social media Nestle Polska S. A.

6. Organizator będzie weryfikował poprawność przesyłanych Zgłoszeń. Zgłoszenia nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu, w tym bez opisu swojej pracy i wszystkich elementów wskazanych w pkt. 4, nie będą brały udziału w Konkursie.

7. Zabronione jest przesyłanie Zgłoszeń, w tym zdjęć, które zawierają reklamę innych podmiotów, wulgaryzmy, słowa powszechnie uważane za obraźliwe, inne opisy powszechnie uważane za obraźliwe lub które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, w szczególności treści wulgarne, propagujące przemoc, dyskryminację. Zgłoszenie zawierające wskazane wyżej treści nie będzie brać udziału w Konkursie.

8. Każdy z Uczestników może stworzyć nieograniczoną liczbę prac konkursowych, ale wyłącznie jeden raz może zostać zwycięzcą.

§ 4.

Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną:

a) 1 (jeden) Uczestnik, który stworzy najciekawszą pracę konkursową (Kolaż), o której mowa w § 3 ust. 3 lit a);

b) 40 (czterdziestu) kolejnych Uczestników, których prace konkursowe w dalszej kolejności zostały najwyżej ocenione przez jury.

2. W terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. Jury:

a) wybierze 1 (jedną) najciekawszą pracę konkursową, której autor otrzyma nagrodę główną określoną w §7 ust. 1 pkt a) Regulaminu;

b) wybierze 40 (czterdzieści) kolejnych autorów, których zgłoszenia konkursowe otrzymały w dalszej kolejności najwyższą liczbę głosów jury i nagrodzi ich nagrodami, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt b);

3. Wybór najciekawszych prac konkursowych nastąpi wg swobodnej oceny Jury, które będzie kierować się kryterium kreatywności, pomysłowości, estetyki oraz stylu wykonania zadania konkursowego przez Uczestników.

§ 5

Jury

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora.

2. Organizator ma prawo odwołać członka Jury lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na okoliczności członek Jury nie może sprawować swoich funkcji.

3. Z posiedzeń Jury zostanie sporządzony protokół. Jury podejmuje decyzje większością głosów. Decyzje Jury mają charakter uznaniowy.

4. Zadaniem Jury będzie:

a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;

b) wyłonienie zwycięzców Konkursu;

c) ogłoszenie wyników Konkursu;

d) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

§ 6.

Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu. Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu.

§ 7.

Nagrody oraz ich wydanie

1. W Konkursie przewidziane są następujące Nagrody:

a) Nagroda główna – 1 nagroda główna w postaci zestawu składającego się z ekspresu do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto Genio 2 MINI oraz 4 zestawów kapsułek z kawą. Wartość nagrody brutto wynosi 778,96 zł. Do nagrody dołączone jest dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 69,90,- złotych. Nagroda jest obciążona 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, liczonym od jej wartości, zgodnie art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2012 roku, poz. 361, tekst jednolity z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą PIT.

c) 40 nagród w postaci kubków termicznych NESCAFÉ Dolce Gusto sygnowane marką MINI o wartości 49 złotych brutto każda nagroda; do nagrody dołączone jest dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 5,40,- złotych.. Nagroda jest obciążona 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, liczonym od jej wartości, zgodnie art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2012 roku, poz. 361, tekst jednolity z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą PIT.

2. Dodatkowe świadczenia pieniężne, o których mowa w § 7 pkt. 1 pkt. a) i b), dołączone do nagrody nie zostaną wydane uczestnikowi, ale, zostaną potrącone i wpłacone przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od wygranych nagród w Konkursie Finałowym, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

5. Najpóźniej dnia 25 sierpnia 2015 r. zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika przy wysyłaniu oświadczenia o akceptacji regulaminu. Organizator podejmie 3 próby (w 48-godzinnych odstępach) skontaktowania się z laureatami Konkursu.

6. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przekazanie adresu do wysłania nagrody w wiadomości email, w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia wygranej.

7. Warunkiem wydania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę konkursu adresu korespondencyjnego.

8. Nagrody zostaną wysłane do dnia 31 sierpnia 2015 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej albo kuriera na adres podany przez zwycięzców Konkursu – koszty przesyłki pokrywa Organizator.

9. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostają do jego dyspozycji.

10. Przy odbiorze (wydaniu) nagród Uczestnicy są zobowiązani pisemnie potwierdzić odbiór nagrody w Konkursie na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą/wydającą nagrodę.

§ 8.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacja powinna być przesłana na adres siedziby Organizatora nie później niż do dnia 31 sierpnia 2015 r., w formie pisemnej i zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania.

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu

§ 9.

Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca pobytu, adresu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych w Zgłoszeniu, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i wydanie mu nagrody.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

Synertime (www.synertime.pl) to warszawska agencja public relations, w której szczególny nacisk kładzie się na synergię strategii i kreatywności, gwarantującą efektywność komunikacji. Firma istnieje od 2007 roku i świadczy usługi we wszystkich obszarach PR. Na jej portfolio składają się projekty zrealizowane dla takich firm jak Nestlé Polska S.A., Maspex GMW, Sita, Hochland, Wawel SA, EFL, Budimex, Expander, Wienerberger, Yoskine oraz wielu miast i regionów oraz fundacji. Agencja jest laureatem Złotych Spinaczy – najważniejszej nagrody dla działań public relations w Polsce. Projekty Synertime zostały uznane za najlepsze w różnych kategoriach w latach 2008, 2009, a także 2011, kiedy firma otrzymała też wyróżnienia w kategorii event społeczny oraz w kategorii specjalnej – efektywność.


Do pobrania